ОБЩИ УСЛОВИЯ


Общи условия

За „Събитие” се считат всички събития, организирани от „ИВЕНТ ЗОНА“ ЕООД. Под „Организатор” се разбира дружеството „ИВЕНТ ЗОНА” ЕООД, негови филиали, холдингови компании и филиали на холдинговите компании, техните агенти, контрагенти, подизпълнители, представители, персонал и служители. Под „Общи Условия” се разбира настоящите правила и условия. „Местонахождение” означава мястото, където ще се проведе Събитието или други подобни места, където може да се състои това Събитие. „Билет” означава всеки валиден билет или гривна, които дават право за влизане в зоната на Събитието, както и всяка валидна гривна, която се получава в замяна на валиден билет по време на Събитието. “Вие” означава, вие, като притежател на Билет и „Вас” и “Ваш” трябва да се тълкуват в същия смисъл.
1. Тези Общи Условия се допълват и тълкуват като едно цяло, както и трябва да бъдат тълкувани в съответствие с правилата и условията на Организатора и/или оторизираните билетни центрове. Копие от Общите Условия могат да бъдат предоставени след запитване към съответния Организатор или билетен център. В случай на несъответствие между настоящите Общи Условия и правилата и условията на Организaторите и/или оторизираните билетни центрове, важат настоящите Общи Условия.
2. Всички Билети се продават според правилата, уточнени в тези Общи Условия. Моля, прочетете Общите Условия внимателно, преди да си закупите билет, и ако имате такива, задайте въпросите си на Организаторите, преди да си закупите билет.
3. Само лица, притежаващи валиден Билет ще бъдат допуснати до Събитието. Трябва да пазите Билета (или гривната ако билетът ви е бил заменен с такава) през цялата продължителност на събитието.
4. Вашият билет е невалиден, ако част от него е унищожена или променена.
5. Преди покупка, моля проверявайте внимателно билетите, защото грешки не могат да бъдат коригирани след закупуване. Закупени билети не подлежат на връщане, освен и единствено по реда и условията, споменати тук.
6. Организаторите не носят отговорност за изгубени, откраднати или унищожени билети. Запазването на билета Ви е изцяло Ваша отговорност. Невинаги е възможно да се издаде дубликат на билета. Ако дубликат бъде издаден, ще бъдете таксувани за административни разходи в рамките на допустимото.
7. Билетите са защитени и всеки билет е уникален, като позволява достъп до Събитието само на 1(един) човек.
8. Моля, свържете се с Организаторите предварително ако искате специални условия за достъп до Събитието на info@eventzone.bg
9. Собствеността или притежанието на билет не дава никакви права (по какъвто и да било начин) за промяна, копиране или използване по какъвто и да било начин на символите, търговските марки, логата и/или обектите на интелектуалната собственост върху Билета.
10. Организаторите имат право да променят предварително публикуваната програма на Събитието, което може да доведе до промяна на реда на излизане на изпълнителите, продължителността на изпълненията или които и да било от другите аспекти на Събитието. Организаторите запазват всичките си права относно тези въпроси.
11. Билетите не могат да бъдат заменени или изкупени обратно, освен ако Събитието не се отмени.
12. При условие, че Събитието се отмени Вие ще имате право да върнете своя Билет на Организатора, според условията на тази клауза. Стойността на върнатата сума е равна на цената на билета, без разходите, направени по запазването и закупуването му. Лични разходи, включително разходи по пътувания или престой, свързани със Събитието и организирани от Вас са за Ваш собствен риск и Организаторът не носи отговорност за каквито и да било пропуснати ползи или направени от Вас разходи, освен цената на Билета (без направени разходи по запазването и закупуването му).
13. За да поискате възстановяване на сумата в случай, че Събитието бъде отменено, моля подайте писмено заявление на мястото, където сте закупили Билета си, като приложите Билета, неизползван и в цялостния му вид, в рамките на 2 месеца от датата, определена за начало на Събитието. Организаторът и/или продавачите няма да връщат сумата в случай, че Билетът и съответното уведомление не бъдат получени от продавача в рамките на упоменатия срок. Сумата ще се връща само и единствено на лицето, закупило билетите.
14. Билетите са персонален отменим лиценз за достъп до Събитието, те остават собственост на Организатора и са предмет на тези Общи Условия през цялото време. Забранена е препродажбата или прехвърлянето на билети на трети лица. Ако билет се препродава, предава , или е обект на опит за извличане на печалба, или се използва за цели на конкурси, промоция или благотворителност от лица, различни от Организатора, или оторизираните от него подизпълнители, то билетът ще бъде анулиран, а на Вас ще бъде отказан достъп или ще бъдете изведени от зоната на Събитието без да получите парично обезщетение.
15. Билети, закупени от неоторизирани продавачи, са невалидни и не осигуряват достъп до Събитието. Пълен списък с оторизираните продавачи е на разположение на уебсайта на Събитието.
16. Билети, придобити в противоречие с тези Общи Условия, са невалидни и Организаторът има право да Ви откаже достъп или да Ви изведе от мястото на събитието. Всеки, който се опита да използва невалиден Билет, за да присъства на Събитието или да осигури достъп на трети лица до Събитието, ще се счита за нарушител и ще бъде изведен от събитието и предаден на властите. Невалидните билети не подлежат на обезщетение.
17. Организаторът запазва правото да Ви откаже достъп и/или да Ви изведе от зоната на Събитието при всякакви обстоятелства, включително и без ограничение, по причини за ред, безопасност, здраве или други лицензирани причини; Ако сте с поведение, което засяга или може да засегне приятното прекарване на останалите посетители на събитието; Ако използвате заплашителни, злоупотребяващи или обидни думи или маниери; Ако по основателна преценка на Организатора Вие действате под въздействие на алкохол или наркотици; Ако не можете да представите лични документи или доказателство за възраст; Ако откажете да бъдете претърсени от охраната на Събитието; Ако нарушите тези правила; Ако билетът Ви е невалиден.
18. Максималният брой продадени билети на човек може да бъде ограничен. Ако съществува такова ограничение ще бъдете уведомени по време на покупката. Билети, закупени над това ограничение, могат да бъдат канцелирани от Организатора без предупреждение, освен ако покупката им не се дължи на грешка от страна на Организатора.
19. Ако преди или по време на събитието имате оплакване, свързано с него (включително и без ограничение във връзка с възможността ви да видите Събитието), моля обърнете се към Организатора навреме, трудно е да се справим с оплаквания след приключване на Събитието.
20. Внимание – Продължителното излаганe на силна музика може да навреди на слуха Ви.
21. С посещаването на Събитието, Вие давате съгласието си да бъдете снимани във всяко видео, снимков материал, звукозапис и/или аудио/видео запис , които могат да бъдат използвани от всяка медия по всяка причина и по всяко време по целия свят. Това включва записи от полицията или охраната, които могат да бъдат направени във връзка с безопасността на посетителите.
22. Претърсването е условие за достъп до Събитието. Организаторът запазва правото да претърсва и конфискува всеки предмет, който по негово мнение може да бъде опасен за другите посетители на събитието или е предмет, който е недопустим за събитието според настоящите Общи Условия. Всеки, който е уличен в притежание на незаконни субстанции или контрабандни стоки, няма да получи достъп до мястото на Събитието или ще бъде изведен от него, както и може да бъде предаден на властите. Всички намерени незаконни предмети ще бъдат конфискувани.
23. На събитието не се допускат стъклени предмети. Всяка стъклена бутилка ще бъде конфискувана при пристигането. Никаква храна или напитки (безалкохолни и алкохолни) не могат да бъдат внасяни в зоната на Събитието.
24. Всички лица, които посещават събитието и са на възраст под 18 години задължително трябва да бъдат придружени от родител или пълнолетен. Един родител или придружител не може да води повече от 2ма (двама) непълнолетни. Непълнолетните посетители на възраст от 10 до 18 години могат да присъстват на събитието само с придружител, попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и закупен билет на редовна цена.
25. Няма да има достъп до Събитието преди определените за отваряне часове, през който и да било ден от Събитието.
26. Забранено е внасянето на следните предмети: стъклени бутилки и изделия от стъкло, фойерверки, лазери, лазерно оборудване, животни (с изключение на кучета водачи), храна и напитки, бутилки, алуминиеви или стъклени контейнери, или всеки предмет, който може да бъде считан за оръжие според Организатора (всякакви остри предмети) и нелегални субстанции. Организаторът има право да конфискува всички стоки, закупени извън мястото на събитието.
27. Официални стоки и мърчъндайз се продават само на мястото на събитието. Организаторът не носи отговорност за продажбите (официални или не) в или извън мястото на Събитието. Моля задавайте въпросите си свързани със стоките директно към продаващите.
28. След като напуснете мястото на Събитието може да се завърнете само ако имате валидна гривна (или каквото е предвидено от организатора) за целия период. В противен случай няма да бъдете допуснат за повторно влизане.
29. Трябва да се съобразявате с всички инструкции, дадени Ви от Организатора, охраната и персонала на Събитието.
30. Молим всички посетители да се запознаят и съобразяват с правилата за безопасност, обозначенията на зоните и зоните за непушачи. Важат нормалните правила и регулации и те трябва да се спазват по време на Събитието както всеки ден, неспазването им може да доведе до принудително напускане на Събитието.
31. Забранено е внасянето, показването или разпространението (безплатно или не) на каквито и да било спонсорски, промоционални или маркетингови материали на Събитието.
32. Анти-социално поведение и незаконни дейности няма да бъдат толерирани и ще водят до извеждане от зоната на Събитието без парично обезщетение.
33. Цената и информация за наличност на промо билети са предмет на промяна без предупреждение.
34. Освен в рамките на това, което се изисква от Организатора или е разрешено по закон, личната информация, предоставена от Вас на Организатора, ще се използва за всякакви цели в рамките на разумното и свързана с процеса на осъществяване на Събитието, включително (но не само за): да Ви предоставяме информация за предстоящи свързани събития, предложения и услуги; да Ви предоставяме обновена информация за най-последните отстъпки или всякакви промени и информация за конкурси и друга рекламна дейност; да Ви предоставяме стоки, които Вие поръчате; извършване на пазарни проучвания и установяване на клиентски профили; препращане и разкриване на информация на професионалните съветници и други подобни от страна на Организатора, нужна за осъществаване на административната страна на Събитието. Организаторът няма да използва или разкрива Вашата лична информация по друг начин, различен от този, описан в настоящите Общи Условия, без Вашето предварително съгласие. Чрез закупуването на Билет или Билети, Вие давате своето съгласие за използване на Вашата лична информация по този начин. Ако имате някакви въпроси относно това, моля пишете на Организатора.
35. Вие се съгласявате, че Организаторът, неговите служители или агенти не носят отговорност за загуба, нараняване или телесна повреда на хора (включително на Вас самите) или имущество, причинени (включително от Организатора или неговите служители или агенти): (а) при всякакви обстоятелства, в които няма нарушение на правно задължение за грижа на Организатора или неговите служители или агенти; (б) при обстоятелства, в които такава загуба или увреждане не е очевидно предвидим резултат от нарушение (освен в случай на смърт или телесна повреда, като резултат от нарушаване на правно задължение за грижа на Организатора или неговите служители или агенти); или (в) до степен, в която нарастване броя загуби или наранявания са резултат от нарушения на Общите Условията, направени от Вас.
36. За целите на тези Общи Условия, “Форс Мажор” означава всичко, причинено изън контрола на Организатора, включително, без ограничение, природни бедствия, война, бунт, метеж, граждански размирици, терористични актове, пожар, експлозии, наводнение, заметресенние, национален траур, кражба на важна техника, умишлена повреда, стачка, заключване, времеви условия, по заповед на трета страна, изисквания на национална сигурност, заповеди или нареждания на държавни и местни администрации. Организаторът не носи отговорност за провал при изпълняването на задълженията си, произтичащи от настоящите Общи Условия, причинени от Форс Мажор.
37. В най-пълна степен, разрешена от закона, Организаторът има право да възлага всички и някои от своите права и задължения, според наредбите на настоящите Общи Условия, при условие, че не се накърняват Вашите права.
38. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи Условия се окаже невалидна или неприложима от Съда, невалидната или неприложима клауза ще бъде премахната или променена по начин, който да запази останалите клаузи и Общи Условия валидни и приложими.
39. Ако Организаторът отложи или се провали да изпълни някои от Общите Условия, това не означва, че правата му се отменят.
40. Всяко лице, различно от Организатора, което не е страна по тези Общи Условия, няма право да упражнява кое да е от правата, предвидени в Общите Условия.
41. Нищо от тези Общи Условия и никое действие, предприето от Вас или Организатора по тези Общи Условия създава, или се счита, че създава, партньорство или съвместна дейност/предприятие, нито установява отношения между възложител и агент или каквито и да е други доверени отношения между Вас и Организатора.
42. Тези Общи Условия учредяват цялата договореност между страните във връзка с предмета на тези Общи Условия и заменят всички предишни правила и условия, договори или споразумения между Вас и Организатора, отнасящи се до предмета на настоящите Общи Условия. Никое от тези Общи Условия не цели премахване на отговорност за измама или невярно съдържание. Тези Общи Условия не могат да бъдат различни или променяни по какъвто и да е начин (освен чрез писмено споразумение между Вас и Организатора).
Тези Общи Условия са в съответствие със законодателството на Република България и страните се съгласяват да се предоставят на изключителната компетентност на българските Съдилища.